Privacyverklaring

Dierentehuis Arnhem en omstreken, gevestigd aan Larensteinselaan 32, 6882 CZ Velp, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens
Larensteinselaan 32
6882 CZ Velp
026 – 361 98 61

kvk: 410 515 10

Functionaris Gegevensbescherming Dierentehuis Arnhem en omstreken: de heer K. Keet.
hij is te bereiken via info@dierentehuisarnhem.nl

Dierentehuis Arnhem en omstreken verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij persoon gegevens zonder
die toestemming hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@dierentehuisarnhem.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Dierentehuis Arnhem en omstreken verwerkt uw persoonsgegevens om de medewerker in staat te
stellen te beschikken over gegevens van de cliënt teneinde:
a. te kunnen voldoen aan de verplichtingen wat betreft de dienstverlening aan de cliënt;
b. beleid te kunnen ontwikkelen aan de hand van niet op individuen herleidbare, zogenaamde
geaggregeerde gegevens;
c. geanonimiseerde gegevens te kunnen verstrekken aan instanties op grond van wettelijke
verplichting;
d. in het algemeen het cliëntenbeleid naar behoren te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Dierentehuis Arnhem en omstreken neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen
besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om
besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Dierentehuis Arnhem en omstreken) tussen zit.
Dierentehuis Arnhem en omstreken gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Dipo; dierenasiel administratie, aangepast aan eisen AVG, zie voor AVG http://www.anemaat.nl/
– DAS; dierenambulance administratie, aangepast aan eisen AVG.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Dierentehuis Arnhem en omstreken bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om
de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens zijn verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Toegang tot cliëntgegevens is voorbehouden aan de houder (het stichtingsbestuur), de
beheerder/bewerker en in diens opdracht de medewerkers secretariaat, balie, meldkamer. Voor
allen bestaat geheimhoudingsplicht. Aan derden worden uitsluitend gegevens uit het
cliëntenregistratiesysteem verstrekt, indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst,
wettelijk voorschrift dit vereist of wanneer betrokkene hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft
verleend.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Dierentehuis Arnhem en omstreken gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierentehuis Arnhem en
omstreken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een
verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar info@dierentehuisarnhem.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.
Dierentehuis Arnhem en omstreken wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Dierentehuis Arnhem en omstreken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris.

Wilt u doneren?

Help mee door direct een donatie uit te voeren.

Doneer hier

© Dierentehuis Arnhem - 2024 - Privacybeleid

Website door Another Concept